Predstavujeme Knižnicu slovenskej literatúry

Edícia Knižnica slovenskej literatúry je spoločným vydavateľským projektom Ústavu slovenskej literatúry SAV a vydavateľstva Kalligram. Odborným garantom podujatia je Ústav slovenskej literatúry SAV prostredníctvom Programovej a edičnej rady, ktorá spolupracuje s internými aj externými odborníkmi.

V rokoch 2005 až 2014 už vyšlo alebo vyjde základný súbor šesťdesiatich titulov slovenskej klasiky od stredoveku po dnešok, výbery z diela spisovateľov a antológie a desať odborných titulov. Projekt je určený širšej kultúrnej verejnosti, študentom, učiteľom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru. Časť nákladu vydavateľ bezodplatne poskytuje školským a verejným knižniciam.

Edícia Knižnica slovenskej literatúry je adresovaná čitateľom všetkých generácií. Jej cieľom je aktualizovať diela vybraných spisovateľov a revitalizovať ich čitateľskú hodnotu. Okrem kvalifikovaného výberu z diela daného autora (u niektorých básnikov aj súborné dielo), ukážok z jeho ďalších textov (články, listy a pod.) a z výberu z textov o ňom (spisovateľ „v spomienkach a kritike“) sú súčasťou každého zväzku doslov, komentáre a vysvetlivky, kalendárium života a diela spisovateľa a obrazová príloha.

Editormi zväzkov sú skúsení literárni vedci z Ústavu slovenskej literatúry SAV a vysokoškolskí pedagógovia z oblasti dejín slovenskej literatúry z univerzitných pracovísk z celého Slovenska. Vydávanie titulov v rámci jednotlivých vydavateľských rokov sa neriadi princípom chronológie – Programová a edičná rada uprednostnila čitateľskú pestrosť edície, príťažlivosť rozmanitosti.

Ambíciou odborných prác v rámci tzv. odborného radu je poskytnúť spoľahlivé informácie o slovenskej literatúre (lexikografia), posúvať kontúry tradičného obrazu významných literárnych osobností a historických období (monografie, interpretácie, syntetické práce).

Členovia Programovej a edičnej rady Knižnice slovenskej literatúry sú Erika Brtáňová, Milan Hamada, Igor Hochel, Rudolf Chmel, Dana Kršáková, Stanislav Rakús, László Szigeti, Peter Zajac. Bývalí členovia: Valér Mikula, Jelena Paštéková, Dagmar Roberts

Základný rad

ŠAFÁRIK, Pavol Jozef: Básnické dielo. Výber zostavil, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela, doslov a edičnú poznámku napísal Peter Káša. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 312 s. ISBN 80-7149-796-7.
V knihe má dominantné postavenie básnické dielo P. J. Šafárika (1795 – 1861). Je uvedené kompletne a zahŕňa tak básnickú zbierku Tatranská múza s lýrou slovanskou ( 1814 ), navyše publikovanú v pôvodnej jazykovej podobe spolu s aktualizovaným prekladom do modernej slovenčiny od Ľubomíra Feldeka, ako aj ostatné české a latinské, len časopisecky publikované verše. Výber obsahuje aj teoretické články a úvahy o umení, básnickej tvorbe a jazyku. Tie spolu s úryvkami z listov vhodne dopĺňajú nielen obraz o mysliteľskom svete mladého Šafárika, ale načrtávajú aj niektoré širšie dobové špecifiká a kultúrno-spoločenské súvislosti. Celkový obraz ozvláštňuje aj pestrá mozaika názorov na ranú tvorbu P. J. Šafárika, od dobových ohlasov až po najnovšie názory a postrehy literárnych kritikov a historikov. Záverečná štúdia editora Petra Kášu Medzi intuíciou a poznávaním bližšie vysvetľuje Šafárikovu cestu od poézie k vede.
ŠTÚR, Ľudovít: Dielo. Výber zostavil, komentáre a vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Rudolf Chmel. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007. 680 s. ISBN 978-80-8101-020-0.
Výber predstavuje dielo Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) v širokom zábere od kultúry a literatúry cez jazykovedu až po politickú publicistiku a eseje, s ambíciou sprítomniť ho a autenticky spoznať. Zakladateľskú pozíciu Ľudovíta Štúra a jej zmysel pre súčasnosť odkrýva prostredníctvom jeho kľúčových spisov, statí a článkov, s doplnkom listov, spomienok súčasníkov a neskorších politických, historických, literárnohistorických, jazykovedných a filozofických ohlasov. Ľudovíta Štúra predstavuje ako aktuálnu integrálnu osobnosť, ktorá v mnohom dodnes určuje slovenské kultúrne a politické myslenie.
BOTTO, Ján: Básnické dielo. Výber zostavil, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Ľubomír Kováčik. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 648 s. ISBN 80-7149-915-3.
Kniha je prvým kompletným vydaním diela Jána Bottu (1829 – 1881), zhŕňajúcim výsledky práce viacerých editorov. Predstavuje básnika ako tvorcu literárnej podoby národného hrdinu Jánošíka i jedného z prvých spracovateľov upírskeho motívu čachtickej panej. Jeho spisovateľskú i ľudskú podobu spolu s koloritom doby dokresľuje korešpondencia. Okrem poetu prichádzajú k slovu, povedané s Jonášom Záborským, aj „kritikusi“, a tak má čitateľ, najmä študent, možnosť oboznámiť sa s výberom tematicky zoradených literárnovedných textov od autorových čias až k dnešku, analyzujúcich jeho najvýznamnejšie básne.
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Básnické dielo. Zostavil, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísal Ján Gbúr. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 656 s. ISBN 80-7149-856-4.
Zväzok prináša výber z lyriky a epiky P. O. Hviezdoslava (1849 – 1921), doplnený o ukážky z básnikových literárnokritických a teoretických statí. Obraz autora spoluvytvárajú aj výber z jeho korešpondencie a časti nazvané Hviezdoslav v spomienkach a Hviezdoslav v kritike. Východiskom editora Jána Gbúra je fakt, že Hviezdoslavova poézia nikdy „nezľudovela“, zostáva exkluzívne artistnou a kvôli tejto tvarovej podobe aj odcudzenou, čitateľsky minimálne poznanou, ba nepopulárnou. Preto nová edícia môže byť jedným zo spôsobov hľadania novej cesty k živým zložkám básnikovho diela, ktoré stelesňuje bytostné, osudové paradoxy a ťažiskové momenty slovenskej kultúry i dejín, a tak sa ocitá kdesi „v samom strede“ kánonu slovenskej literatúry.
JÉGÉ, Ladislav Nádaši: Cesta životom a iné prózy. Výber zostavil, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Vladimír Petrík. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 616 s. ISBN 80-7149-857-2.
Prozaik Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940) má v generácii slovenského literárneho realizmu výnimočné postavenie. Prívrženec naturalizmu nemilosrdne zobrazuje ľudské nedostatky a slabosti, o ktorých je presvedčený, že vyplývajú z našej povahy, pretože je v nej ešte veľa zvieracieho a málo ľudského. Demonštruje to na situáciách, kde v jeho postavách prevláda sexuálna pudovosť a nie sú schopné racionálneho či etického odstupu. Jégé, voľakedy čítankový autor, je v skutočnosti tvorcom diel, v ktorých sa brutálne otvorene a presvedčivo črtá ľudská „príroda“, teda my sami, v polohách, o ktorých sa jeho generační druhovia zdráhali vypovedať.
TAJOVSKÝ, Jozef Gregor: Prózy. Zostavila, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísala Marcela Mikulová. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 448 s. ISBN 80-7149-791-6.
Základom výberu sú umelecké prózy Jozefa Gregora Tajovského (1874 – 1940), a to i také, ktoré neboli z ideologických dôvodov zaradené do posledného súborného vydania Tajovského diela v 50. rokoch 20. storočia. Dopĺňajú ich básne z autorových literárnych začiatkov, jeho články a spomienkové črty, ako aj úryvky z jeho listov. Celkový obraz Tajovského diela a osobnosti dokresľujú ukážky literárnokritickej a literárnohistorickej recepcie autorovho diela a citáty zo spomienok jeho súčasníkov. V doslove Skeptický optimista Tajovský ponúka editorka Marcela Mikulová zasvätený pohľad na Tajovského, ktorý je detailne rozpracovaný v jej vedeckej monografii Tajovského obrodenecká moderna.
KRASKO, Ivan: Básnické dielo. Výber zostavila, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela, doslov a edičnú poznámku napísala Dana Kršáková. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 332 s. ISBN 80-7149-797-5.
Kniha prináša výberový prierez básnickou, prozaickou, vedeckou i publicistickou tvorbou Ivana Krasku (1876 – 1958). Ťažisko vydania predstavuje poézia počnúc prvotinami cez básnické zbierky Nox et solitudo (1909) a Verše (1912) až po „básne posledné“ spolu s krátkymi prozaickými prácami. Obraz básnika a prozaika dopĺňajú vedecká štúdia historického charakteru a dve drobné príležitostné úvahy. Kraskov portrét dotvára i malý výber z jeho listov, a to predovšetkým ľuďom, s ktorými ho spájali pracovné, priateľské či citové väzby, a ako autentický dobový dokument vlastný životopis z roku 1952. V samostatnej časti sú ukážky z dobových kritických ohlasov, neskoršie vyjadrenia literárnych historikov a literárnych vedcov a zopár osobných spomienok na Ivana Krasku. Autorov život a dielo prehľadne zhŕňa záverečné kalendárium, ktoré je na niektorých miestach doplnené autentickými dobovými vyjadreniami samotného Krasku alebo jeho priateľov, či spolupracovníkov. Súčasťou je aj obrazová príloha a doslov Poézia scelená citom.
NADREALIZMUS, AVANTGARDA 38. Výber zostavil, komentáre a vysvetlivky, medailóny príslušníkov nadrealizmu a doslov napísal Milan Hamada. Doslov Výtvarníci nadrealistických zborníkov napísala Iva Mojžišová. Medailóny výtvarníkov napísala a a obrazovú prílohu pripravila Silvia Čúzyová. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 680 s. ISBN 80-7149-917-X.
Antológia podáva jedinečný komplexný obraz slovenského básnického nadrealizmu ako súčasti avantgardného hnutia, s ťažiskom v rokoch 1938 – 1946. Východiskom edície sú dobové nadrealistické zborníky. Vybrané verše dopĺňajú aj nebásnické texty, teoretické state, eseje básnikov a výtvarníkov, ktorí sa zúčastňovali svojou tvorbou na nadrealistickej aktivite. Kniha predstaví básnikov R. Fabryho, V. Reisela, Š. Žáryho, P. Bunčáka, J. Raka, J. Lenka, J. Brezinu, ale aj R. Dilonga, I. Kupca, M. M. Dedinského. Doplnkom sú zásadné štúdie M. Bakoša, I. Hrušovského, J. Považana, J. Dubnického. Súčasťou knihy sú reprodukcie diel výtvarných umelcov z pôvodných nadrealistických zborníkov.
ŠVANTNER, František: Nevesta hôľ a iné prózy. Výber zostavila, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jana Kuzmíková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007. 640 s. ISBN 978-80-7149-994-7.
Výber z tvorby Františka Švantnera (1912 – 1950), zásadného predstaviteľa slovenského naturizmu štyridsiatych rokov 20. storočia, zahŕňa väčšinu próz z prvej knihy Malka (1942), román Nevesta hôľ (1946) a zbierku noviel Dáma (1966). Z autorových prvotín sú tu zaradené dve doposiaľ nepublikované poviedky Rozprávajú každému a Suky. Prvý raz sú tiež publikované Švantnerove čitateľské poznámky, ktoré spolu s výberom z jeho listov, úvah a denníkových záznamov dotvárajú obraz o jeho tvorivej osobnosti. Každodenné Švantnerovo konanie sprostredkúvajú priaznivé vyhlásenia z okruhu jeho známych, zatiaľ čo odborné hodnotenia smerujú k záveru, že František Švantner, jeho život a dielo sú pre konštituovanie hodnotovej mierky modernej slovenskej prózy prvoradé, ešte dôležitejšie a aktuálnejšie, než sa doteraz priznávalo.
LAHOLA, Leopold: Posledná vec a iné. Výber zostavila, komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jelena Paštéková. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007. 608 s. ISBN 978-80-8101-022-4.
Výber približuje slovesné dielo prozaika, dramatika, scenáristu a básnika Leopolda Laholu (1918 – 1968), ktorý ako jeden z mála slovenských spisovateľov po 2. svetovej vojne nepodľahol ľudsky ani umelecky diktátu budovania novej spoločnosti a nového človeka. Predstavuje ho ako prenikavého analytika situácie človeka a spoločnosti vo vojne, podávajúceho výstrahu povojnovému svetu. Jeho univerzálne humanistické gesto však bolo v rozpore s dobovou triednou ideológiou, a preto bolo hodnotené ako škodlivé a odsúdeniahodné, čo napokon viedlo až k autorovej emigrácii. Zväzok obsahuje bohatý materiál o Laholovom živote a diele, výber z korešpondencie a zo spomienok, ukážky dobovej kritickej reflexie. Esej editorky naplno potvrdzuje významné miesto Leopolda Laholu v kontexte slovenskej literatúry a kultúry druhej polovice 20. storočia.
VÁLEK, Miroslav: Básnické dielo. Zostavil, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísal Valér Mikula. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 568 s.
Ťažiskom knihy je básnické dielo Miroslava Válka (1927 – 1991) doplnené o výber z jeho ďalších textov (próza, literárna a politická publicistika, rozhovory). Kniha umožňuje – po prvý raz v úplnosti – zoznámiť sa s Válkom–básnikom a v reprezentatívnom výbere textov aj s Válkom–literárnym publicistom a Válkom–politikom. Ide o unikátne vydanie, ktoré po prvý raz prináša kompletné básnické dielo Miroslava Válka – počnúc básnickými časopiseckými prvotinami až po verše pre deti. Pre lepšiu orientáciu a informáciu čitateľa sú do vydania zaradené aj výber z textov o autorovi, ktorý je obsažným prierezom kritickej reflexie Válkovho diela, komentáre a vysvetlivky zodpovedajúce typu kritického vydania, prehľadné kalendárium autorovho života a diela a obrazová príloha. Záverečná esej ponúka interpretačný pohľad editora vydania Valéra Mikulu na Válkovu – predovšetkým básnickú – tvorbu.
ŠIKULA, Vincent: Ornament a iné prózy. Výber zostavila, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Eva Jenčíková. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 656 s. ISBN 80-7149-916-1.
Knižný výber predstavuje Vincenta Šikulu (1936 – 2001) ako spisovateľa s vyhraneným autorským rukopisom, s nespútaným, vášnivým a originálnym typom rozprávačstva. Autorova osobná životná skúsenosť (dotovaná mentalitou a zážitkami jednoduchého človeka zo západoslovenského regiónu) prináša vzrušujúce svedectvo o minulej i súčasnej dobe. Vnímavým „vnútorným zrakom“ Šikula skúma zraňujúcu ľudskú dušu tak, aby obnažil i skrytejšie a sofistikovanejšie podoby degradácie človeka v spoločnosti. Autorove postavy „putujú“ po celej krajine i do sveta, prinášajú spomienky, náladové obrázky, humorné i ťaživé zážitky. Oslovia čitateľa svojou jedinečnou a nezabudnuteľnou ľudskou skúsenosťou.
VILIKOVSKÝ, Pavel: Prózy. Zostavil, štúdiu a kalendárium napísal Peter Zajac. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 888 s. ISBN 80-7149-800-9.
Výber z próz Pavla Vilikovského (1941) prináša rozsiahly prierez jeho poviedkovou tvorbou, všetky knižne vydané novely a román Posledný kôň Pompejí (2001). Vydanie dopĺňajú kritické ohlasy na Vilikovského prózy, výber z jeho rozhovorov, publicistiky a esejí, autobiografická esej Moja Bratislava (1998), ako aj komentár charakterizujúci spôsob jeho tvorby a chronologické posuny medzi dobou vzniku jednotlivých textov a ich publikovaním, vyplývajúce z dobových obmedzení rokov 1970 – 1989. Súčasťou výberu je doslov Petra Zajaca Od citu k dojatiu o Vilikovského diele, kalendárium života a diela autora a edičná poznámka.
HRÚZ, Pavel: Okultizmus a iné prózy. Výber zostavil, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Vladimír Barborík. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007. 536 s. ISBN 978-80-8101-015-6.
Prvý výberový prierez tvorbou Pavla Hrúza (1941) od prvej polovice šesťdesiatych rokov až po súčasnosť je ťažiskovo postavený na dvoch autorových prísne komponovaných poviedkových súboroch – Okultizmus zo šesťdesiatych rokov mal byť v časoch normalizácie autorovou poslednou knihou, východiskom zbierky próz Pereat bola kniha Zvuky ticha vydaná v roku 1976 v pražskej samizdatovej edícii Petlice. Súčasťou vydania sú aj prózy, ktoré doteraz vyšli iba časopisecky, výber zo spisovateľovej publicistiky a z rozhovorov, obrazová príloha a doslov editora. Edícia predstavuje Hrúza ako významného predstaviteľa mimoriadne silnej spisovateľskej generácie, ktorý napriek dlhému publikačnému zákazu už viac ako štyridsať rokov podstatným spôsobom utvára „prozaickú tvár“ Slovenska.
TRNAVSKÁ SKUPINA. KONKRETISTI. Výber zostavila, komentáre a vysvetlivky, kalendárium, medailóny členov Trnavskej skupiny, doslov a edičnú poznámku napísala Andrea Bokníková-Tóthová. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 664 s. ISBN 80-7149-914-5.
Cieľom antológie je prezentovať básnickú Trnavskú skupinu, ktorej kritika prisúdila označenie konkretisti, a to prostredníctvom kľúčových básní, programových článkov a autorských vyjadrení, ktoré formovali obraz zoskupenia. Novým prvkom je to, že sa berú do úvahy nielen texty, ktoré vznikali časovo paralelne od druhej polovice päťdesiatych rokov a v priebehu šesťdesiatych rokov, ale aj texty vznikajúce z dnešného pohľadu retrospektívne – vo veršoch, doslovoch, ale tiež v rozhovoroch a esejach.

Odborný rad

MIKULOVÁ, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 288 s. ISBN 80-7149-793-2.
Kniha je prvým monografickým spracovaním prozaického diela Jozefa Gregora Tajovského. Autorka v ňom zásadným spôsobom prekvalifikovala doterajšie literárnohistorické hodnotenie tohto autora a na základe nového interpretačného čítania ho potvrdzuje ako jedného z iniciátorov modernej slovenskej prózy. Na základe precíznych interpretácií Marcela Mikulová presvedčivo dokazuje, že Tajovský – v minulosti často ideologicky zneužívaný, sociálne cítiaci autor – vo viacerých aspektoch prekročil hranice realistickej poetiky. Preto jeho tvorbu nezaraďuje do realizmu, ale situuje ju do predsymbolistického obdobia našich literárnych dejín, smerujúceho k moderne. Monografia o J. G. Tajovskom je významným príspevkom k jemnejšiemu rozlišovaniu poetologických tendencií na prelome 19. a 20. storočia.
SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV. Editor a vedúci autorského kolektívu Valér Mikula. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 656 s. ISBN 80-7149-801-7.
Slovník slovenských spisovateľov je encyklopedické dielo kolektívu tridsiatich šiestich domácich i zahraničných odborníkov vedeného Valérom Mikulom. Na úrovni aktuálnych odborných poznatkov prináša komplexnú informáciu o slovenskej literatúre od jej počiatkov až podnes, pričom predstavuje príručku tzv. prvého dotyku, so základnými a najdôležitejšími informáciami o slovenskej literatúre. Obsahuje 696 autorských a vecných hesiel – o spisovateľoch, ich živote a diele, ale aj o časopisoch, literárnych zoskupeniach a inštitúciách. Bibliograficky sa končí rokom 2004. Ide o prepracovanú verziu Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý vyšiel v roku 1999 v pražskom vydavateľstve Libri. Pri aktuálnom vydaní bola mierne rozšírená úvodná časť, podávajúca pohľad na slovenskú literatúru v základných kontúrach jej historického priebehu (autori Helena Májeková, Marcela Mikulová, Valér Mikula), heslár slovníka bol revidovaný a doplnený a heslá boli aktualizované.
SLOVNÍK DIEL SLOVENSKEJ LITERATÚRY 20. STOROČIA. Kolektív autorov pod vedením Rudolfa Chmela. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 528 s. ISBN 80-7149-918-8.
Literárny slovník prináša heslá približujúce najvýznamnejšie diela slovenskej literatúry 20. storočia. Osvetľuje okolnosti ich vzniku, prináša zasvätené charakteristiky prepájajúce čitateľský zážitok s literárnovednou interpretáciou, situuje ich do širšie literárneho vývinu. Encyklopedické dielo kolektívu dvadsiatich odborníkov z Ústavu slovenskej literatúry SAV a vysokoškolských pedagógov z oblasti slovenskej literatúry zo slovenských univerzít je určené študentom stredných a vysokých škôl, učiteľom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru.
Slovník zostavený kolektívom autorov Ústavu slovenskej literatúry SAV pod vedením Rudolfa Chmela približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia: prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000. Má ambíciu byť syntézou vychádzajúcou z poznania slovenskej literárnej vedy na začiatku 21. storočia. Svojím spôsobom predstavuje istú hierarchizáciu slovenskej literatúry 20. storočia, reflektovanú v takejto špecifickej žánrovej podobe, ktorá môže byť pendantom k dejinám literatúry, prirodzene sa sústreďujúcim na literárny proces. Autorský kolektív si musel osvojiť tento v slovenskej literárnovednej lexikografii neodskúšaný žáner tak, aby zladil náročnejšie interpretačné ciele s potrebami širšej verejnosti – vedeckej, pedagogickej, študentskej, aktívnejších záujemcov o slovenskú literatúru doma i v zahraničí a zároveň sa pokúsil o istý hodnotový systém. Ten vychádza z doterajšej literárnovednej tradície a jej prehodnotenia, z nevyhnutnej selekcie, zo súčasného stavu interpretačného výskumu i z praktických potrieb užívateľov slovníka.