KOLOTOČ 1. ročník literárnej poviedkovej súťaže pre deti

Mestská knižnica Ružomberok vyhlasuje 1. ročník literárnej poviedkovej súťaže pre deti – KOLOTOČ

Možné tematické okruhy: „O deťoch, pre deti“: trávenie voľného času, riešenie vzťahov s dospelými, vzťahy v rámci partie, školské prostredie, postoje k hodnotám, riešenie negatívnych javov – PC závislosti, šikanovanie

Uzávierka: 28.2.2012  !!!

Cieľ: zamyslenie sa nad súčasným prostredím, v ktorom vyrastá najmladšia generácia

Kategórie: II. stupeň ZŠ, resp. I. stupeň osemročných gymnázií

Podmienky: Súťažný text by mal mať formu poviedky – príbehu, ktorého posolstvo je určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Nie je možné používanie vulgárnych výrazov, zvlášť bude oceňovaný humorný prístup k vážnym témam

Rozsah: Max. 4 strany A4, písané vo Worde, napísané čitateľným fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché, formát pdf, txt, resp. doc.
Max. počet príspevkov od jedného autora: 2
Zaslané príspevky autorom nevraciame. Do súťaže neakceptujeme práce písané rukou.
Súťaž je neanonymná, na úvodnej strane súťažného textu uveďte meno a priezvisko autora, vek, kontaktné údaje (škola, resp. domáca adresa). Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním na webovej stránke knižnice.

Vyhodnotenie: Súťaž vyhodnotí odborná porota.
Najlepšia súťažná poviedka bude vecne odmenená a prezentovaná na slávnostnom vyhodnotení súťaže v rámci finále Kráľa čitateľov Mestskej knižnice Ružomberok. Ostatné súťažné práce budú ocenené diplomom.

Práce posielajte na: riaditel@kniznicark.sk, resp. beletria@kniznicark.sk

Uzávierka: 28.2.2012