Čítame pre radosť

Čítame pre radosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo v roku 2023 výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.

Z dôvodu mimoriadneho záujmu zo strany škôl o tento rozvojový projekt vyčlenilo ministerstvo v závere roka dodatočné finančné prostriedky vo výške takmer 1.3 mil EUR, aby bolo možné podporiť ďalších žiadateľov. V rámci druhého kola tak bude podporených ďalších 1 862 škôl, spolu s prvým kolom je to 2 101.

Výzva

Účelom výzvy je vybudovať triedne knižnice na našich základných školách, a tým budovať vzťah ku knihám a vôbec čítaniu u detí. Cieľom tejto výzvy je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice aj v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základných škôl. Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na stránkach Ministerstva školstva: Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.

Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Čo je triedna knižnica?

Viaceré odborné zdroje (RMLE Online, NCTE), uvádzajú štúdie, ktoré rozoberajú tému triednych knižníc. Uvádzajú ich výhody a priaznivé účinky – krátkodobé i dlhodobé. Tieto štúdie dávajú návod, ako je možné triednymi knižnicami začať budovať čitateľskú gramotnosť a vôbec kultúru, ktorá poskytuje čitateľom zážitok, a v neposlednom rade výrazne zlepšuje viaceré druhy gramotností.

Triedna knižnica má predstavovať miesto, ktoré je v triede neustále prístupné pre všetky deti. Jej cieľom je posilniť pozitívny vzťah ku knihám i čítaniu, budovať u detí čitateľské sebavedomie a zručnosti. Dosahuje to prostredníctvom primeraného výberu kníh, ktorý je prispôsobený individuálnym záujmom a aktuálnym schopnostiam i potrebám detí. Knihy sú vyberané tak, aby boli pre deti atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín.

Správny výber kníh do triednej knižnice je predpokladom k tomu, aby sa deti stali samostatnými čitateľmi. Knižný takýto knižný fond je preto vhodné priebežne obmieňať.

Ako vyberať knihy pre triednu knižnicu?

Odporúča sa vyberať knihy tak, aby vo všetkých žiakoch budovali čitateľské sebavedomie a robili z nich samostatného čitateľa. Je vhodné začať výberom menšieho počtu kníh, prispôsobenému počtu detí v triede. Do jednej triednej knižnice musia byť vybrané rôzne tituly. Triedna knižnica môže obsahovať aj knihu, ktorú číta učiteľ, aby mohol ísť čitateľom v triede príkladom čítania pre radosť.

Odporúča sa, aby boli knihy v triednych knižniciach vystavené titulnou stranou k triede, aby pôsobili pre deti lákavejšie a dostupnejšie (napr. poličky pripevnené k stene v dostupnej výške, skrinka bez dvierok, stôl, okenná parapeta).

Súčasťou triednej knižnice môžu byť aj audioknihy. Odporúča sa, aby s ich prehrávaním pomohol deťom učiteľ, avšak mali by byť dostupné aj mimo vyučovania (napr. cez prestávky).